UNIFE – Posiedzenie Komitetu Strategicznego i Stowarzyszeń Krajowych
18 września 2006, dzień przed rozpoczęciem targów INNOTRANS, w siedzibie głównej Bombardier Transportation w Berlinie odbyło się posiedzenie Komitetu Strategicznego i przedstawicieli stowarzyszeń reprezentujących przemysł kolejowy w różnych krajach. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: pan Andrzej Stelmasiewicz (Prezes Zarządu SIRTS) oraz pan Marek Pawlik (Wice-Prezes Zarządu SIRTS).

Na posiedzeniu omawiano m.in.
  • Zmiany w polityce transportowej Komisji Europejskiej tzw. White Paper. (W szczególności zastanawiano się jak i czy zmiana zapisu w tym dokumencie o roli transportu kolejowego w UE wpłynie na sytuację przemysłu kolejowego. UNIFE nie spodziewa się poważnej zmiany jakościowej ale traktuje tą zmianę jako swego rodzaju ostrzeżenie dla kolei);

  • Dotychczasowy stan wykorzystania środków unijnych przez kraje członkowskie i plany finansowe na lata 2007-2013 oraz stan wdrożenia ERTMS w poszczególnych krajach (w odniesieniu do Polski przedstawiciele SIRTS poinformowali, że dokumenty strategiczne tzw. narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zostały przyjęte przez Polski Rząd w dniu 1 sierpnia 2006, a dokumenty szczegółowe są w opracowaniu, przy czym prace nad Narodowym Planem Wdrożenia ERTMS mają zakończyć się jeszcze w tym roku);

  • Wykorzystanie środków w ramach funduszu TEN-T (nie dotyczy Polski, która dla wspierania inwestycji kolejowych wykorzystuje głównie środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego i Funduszu Spójności);

  • Konsultacje dotyczące kolejowej sieci transportu towarowego (W tym zakresie Komisja Europejska zakończyła konsultacje z krajami członkowskimi. Konsekwencje legislacyjne są na razie niesprecyzowane i wydaje się, że będą miały głównie wpływ na długoterminowe rozwiązania strategiczne.);

  • Globalną analizę rynku kolejowego (omówiono stan prac i dostępność wyników);

  • Stan zaawansowania wdrażania systemu certyfikacji IRIS.

Poruszono także kwestie związane z 3-cim Pakietem Kolejowym Parlamentu Europejskiego i zakresem prac badawczych przewidywanych do realizacji w ramach 7-mego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej.

Następne połączone spotkanie Komitetu Strategicznego i stowarzyszeń narodowych zaplanowano na 31 stycznia 2007 w Brukseli.