Warsztaty: Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności 2019 – zmiany i uzupełnienia w specyfikacjach TSI przygotowane do publikacji na poziomie prawa europejskiego w roku 2019 13 luty 2019 Hotel Feliks Warszawa

pliki do pobrania - formularz, agenda informacje, program, formularz zgłoszeniowy
Obowiązujące Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności dla podsystemów strukturalnych w większości obowiązują od początku 2015 roku. Wyjątkiem jest specyfikacja TSI definiująca wymagania dla systemów ERTMS/ETCS oraz ERTMS/GSM-R, która w dzienniku urzędowym UE opublikowana została w roku 2016. Obowiązujące specyfikacje są szeroko w Polsce wykorzystywane w projektach modernizacji linii kolejowych oraz przy zakupach i modernizacji taboru kolejowego. Równolegle cały czas trwają prace Agencji Kolejowej Unii Europejskiej realizowane w oparciu o Mandaty od Komisji Europejskiej zaaprobowane przez Państwa Członkowskie. Planowane zmiany w specyfikacjach TSI mają na celu po pierwsze poprawę spójności europejskiego systemu kolei poprzez doskonalenie tych specyfikacji a po drugie dostosowanie tych specyfikacji do przyjętego przez Parlament Europejski i wdrażanego obecnie do prawa krajowego Państw Członkowskich tzw. czwartego pakietu kolejowego.

W związku z realizacją szeregu prac zarówno na liniach kolejowych jak i w taborze kolejowym oraz planami uruchamiania kolejnych projektów, dla których potwierdzenie zgodności z wymaganiami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności będzie jednym z istotnych warunków rozliczeń finansowych. Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego wypełniając swoje cele statutowe organizuje dla producentów systemów, urządzeń i pojazdów kolejowych oraz wykonawców modernizacji linii kolejowych warsztaty „Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności 2019 - zmiany i uzupełnienia w specyfikacjach TSI przygotowane do publikacji na poziomie prawa europejskiego w roku 2019”, które odbędą się 13 lutego 2019r w Hotelu Best Western Hotel Feliks w Warszawie.

Program ( 9:30 – 17:00)

1. Wprowadzanie zmian w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności opublikowanych w formie rozporządzeń w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej oraz odstępstwa od stosowania TSI – infrastruktura i tabor poza TSI, projekty zaawansowane, okresy przejściowe, punkty otwarte, szczególne przypadki. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa

2. Podsystem „Infrastruktura” – planowane zmiany w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności mających zastosowanie do linii i stacji kolejowych. TSI INF, Grzegorz Stencel, Instytut Kolejnictwa
TSI SRT, Jolanta Radziszewska Wolińska, Instytut Kolejnictwa


3. Podsystem „Energia” – planowane zmiany w Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności mającej zastosowanie do sieci trakcyjnych i zasilania sieci trakcyjnych. Artur Rojek, Instytut Kolejnictwa

4. Podsystemy „Sterowanie – urządzenia przytorowe” oraz „Sterowanie – urządzenia pokładowe” – planowane zmiany w Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności mającej zastosowanie do łączności głosowej, transmisji danych oraz kontroli pociągu a także detekcji pociągu. Instytut Kolejnictwa

5. Wagony towarowe - proponowane zmiany w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności. Witold Groll, Instytut Kolejnictwa

6. Wagony pasażerskie – planowane zmiany w Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności Loc&Pas mającej zastosowanie do pojazdów pasażerskich bez własnego napędu. Marceli Lalik, Instytut Kolejnictwa

7. Rejestr infrastruktury – planowane zmiany w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej definiującym wymagania i strukturę rejestru infrastruktury Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa

Koszt udziału w warsztatach to 780 zł brutto (VAT ZW) dla firm nie zrzeszonych w SIRTS, 585 zł brutto dla członków wspierających SIRTS. Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym do 8 lutego 2019r.
pliki do pobrania - formularz, agenda informacje, program, formularz zgłoszeniowy