Przegląd TSI CR dla przemysłu
W dniach 12-13 maja 2008 roku w hotelu Start Felix w Warszawie odbyły się organizowane wspólnie przez Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa i Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego warsztaty :

Przegląd TSI CR dla przemysłu

„Przegląd obowiązujących i pozostających w opracowaniu Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) dla kolei konwencjonalnych (CR) pod kątem konsekwencji dla przemysłu kolejowego”


Celem spotkania było budowanie kompetencji polskiego przemysłu na aktualnie powstającym wspólnotowym rynku produktów i usług dla transportu kolejowego. Omówione zostały wybrane specyfikacje TSI wprowadzone Decyzjami Komisji Europejskiej (w tym opublikowane w roku 2008) i wybrane specyfikacje TSI aktualnie opracowywane przez Europejską Agencję Kolejową. Omówione też zostały te specyfikacje, których zapisy są bezpośrednio związane z działalnością podmiotów gospodarczych oferujących produkty i usługi dla kolei. Przedstawione zostany także informacje dotyczące zgłaszanych przez Polskę szczególnych przypadków dla aktualnie opracowywanych specyfikacji TSI dotyczących kolei konwencjonalnych. Na zakończenie omawiania bieżących prac Europejskiej Agencji Kolejowej krótko przedstawione zostały prace ERA dotyczące przyszłego uzupełnienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o Bezpieczeństwie w Transporcie Kolejowym odpowiednimi Decyzjami Komisji Europejskiej.

W program warsztatów, znalazły się takie prezentacje, jak::
1.Opracowywanie i przyjmowanie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI oraz certyfikacja wspólnotowa na bazie tych specyfikacji, Wojciech Rzepka, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Jednostek Notyfikowanych na Dyrektywy Kolejowe NBRail, pracownik CNTK;
2.Konsekwencje TSI WAG i prace ERA nad jej zmianami: Wpływ TSI WAG na trans-graniczne kolejowe przewozy towarowe oraz prace ERA nad uaktualnieniem i uzupełnieniem tej specyfikacji, Dionizy Studziński, ekspert w pracach ERA dotyczących zmian w TSI WAG, prezes Wagony Świdnica S.A.;
3.Konsekwencje TSI PRM: Wpływ TSI PRM na ofertę kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych oraz wyzwania związane z systemowym wprowadzeniem TSI PRM w Polsce, Krzysztof Ochociński, współautor specyfikacji TSI PRM, pracownik CNTK;
4.Konsekwencje TSI SRT: Wpływ TSI SRT na tabor kolejowy i tunele kolejowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień palnościowych oraz wyzwania związane ze stosowaniem tej specyfikacji w Polsce, dr Jolanta Radziszewska-Wolińska, współautor specyfikacji TSI SRT, kierownik Laboratorium LK w CNTK;
5.Prace ERA nad TSI CR ENE: Przyszły zakres unifikacji wymagań dla zasilania trakcyjnego oraz stan zaawansowania prac ERA nad specyfikacją TSI dla kolei konwencjonalnych w zakresie zasilania trakcyjnego, dr Artur Rojek, kierownik Zakładu EK w CNTK;
6.Prace ERA nad TSI LOC&PAS: Przyszły zakres unifikacji wymagań dla taboru trakcyjnego i pasażerskiego oraz stan zaawansowania prac ERA nad specyfikacją TSI dla kolei konwencjonalnych w zakresie taboru trakcyjnego i pasażerskiego, Jan Raczyński, przedstawiciel Wspólnoty Kolei Europejskich CER w pracach ERA nad tą specyfikacją, kierownik Zespołu ds. Interoperacyjności w PKP CARGO S.A.
7.Szczególne przypadki dla Polski przekazane Europejskiej Agencji Kolejowej w kontekście prac ERA nad TSI CR INF, TSI CR ENE i TSI LOC&PAS, dr Marek Pawlik, zastępca dyrektora CNTK ds. Interoperacyjności, członek Zarządu SIRTS;
8.Konsekwencje TSI CR CCS: Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym NPW ERTMS – deklaracje przekazane Komisji Europejskiej oraz stan realizacji NPW ERTMS, dr Andrzej Białoń, współautor NPW ERTMS, pracownik CNTK;
9.Konsekwencje TSI NOI: Wymagania TSI NOI dotyczące hałasu kolejowego oraz możliwości badawcze Polskich podmiotów w tym zakresie, Krzysztof Bracha, pracownik CNTK;
10.Konsekwencje TSI TAF: Prace dotyczące aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych realizowane na poziomie UIC oraz na poziomie Komitetu TAF PL oraz we współpracy z sąsiednimi kolejami, Zbigniew Cieślak, dyrektor Biura Informatyki PKP PLK S.A. i Jarosław Majchrzak, dyrektor projektu TAF PL w PKP PLK S.A.;
11.Przegląd europejskich prac nad decyzjami KE uzupełniającymi dyrektywę 2004/49/WE o bezpieczeństwie transportu kolejowego, dr Marek Pawlik, zastępca dyrektora CNTK ds. Interoperacyjności, członek Zarządu SIRTS;
12.Rola SIRTS w budowaniu kompetencji polskiego przemysłu na wspólnotowym rynku, dr Zbigniew Durzyński, zastępca dyrektora IPS Tabor ds. rozwoju, członek Zarządu SIRTS;


Prezentacje z Warsztatów dostępne są po zalogowaniu