III Międzynarodowe Seminarium „Styk Systemów Kolejowych 1435/1520mm” 13.10.2009r Gdańsk
W dniu 13.10.2009r przed dzień Targów Trako odbyło się III Międzynarodowe Seminarium Styk Systemów Kolejowych 1435/1520, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie na Rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego( SIRTS), Polskie Linie Kolejowe S.A (PKP PLK S.A.), Polskie Koleje Państwowe ( PKP S.A.) oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie (MTG S.A.).

Ponieważ Europejska Agencja Kolejowa zakończyła prace nad studium wykonalności włączenia kolei 1520 mm do prawodawstwa wspólnotowego organizatorzy stwierdzili, iż jest konieczna reasumpcja działań na rzecz coraz bardziej potrzebnego zbliżenia systemów kolejowych 1435 i 1520 mm dla sprostania wyzwaniom rozwoju kolejowych przewozów Euro-Azjatyckich. Jednocześnie postępujące procesy liberalizacji rynku przewozów i budowy aplikacji telematycznych dla wsparcia zaawansowanych usług logistycznych w przewozach towarowych otwierają z jednej strony nowe możliwości konkurencji wewnątrzgałęziowej i międzygałęziowej a z drugiej strony nowe możliwości współpracy pomiędzy różnymi rodzajami transportu.

III Międzynarodowe Seminarium „Styk Systemów Kolejowych 1435/1520 mm” składało się z trzech sesji:
strategicznej, operatorskiej i technicznej.

W sesji I (strategicznej) moderowanej przez p. Marka Pawlika zostały zaprezentowane 2 prezentacje:
  • Wnioski ze studium wykonalności dla Interoperacyjności systemu kolejowego 1520/1524. Andrzej Harassek, ERA
  • Styk 1435/1520 w kontekście dyrektywy 2008/57. Marek Pawlik PKP PLK S.A.
W sesji II (operatorskiejj) moderowanej przez p.Ireneusza Gójskiego zostało zaprezentowanych 5 prezentacji:
  • Doświadczenia PKP Intercity w prowadzeniu pociągów pomiędzy systemami 1435/1520. Marek Nitkowski , PKP Intercity S.A.
  • Znaczenie rozwoju infrastruktury logistycznej na styku dwóch systemów kolejowych dla ich integracji. Henryk Zielaskiewicz PKP Cargo S.A.
  • Styk 1435/1520 szansa czy bariera. Krzysztof Niemiec, CTL Logistic S.A.
  • Terminale PS Trade Trans jako ogniwo ciągu transportowego na styku kolei 1435/1520. Andrzej Tokarski, Trade Trans
  • Aktualny stan wdrażania systemu SUW 2000 na styku kolei 1435/1520, praktyczne możliwości wykorzystania systemu przez operatorów. Ireneusz Gójski, PKP S.A.
W sesji III (technicznej) moderowanej przez p. Adama Tułeckiego zostały zaprezentowane 4 prezentacje:
  • Styk Systemów Kolejowych w Europie na przykładzie doświadczeń hiszpańskich. Czesław Warsewicz
  • Prezentacja wyników projektu INTERGAUGE. Andrzej Chudzikiewicz
  • Ocena efektywności kolejowych systemów ze zmianą szerokości torów. Maciej Szkoda, Adam Tułecki.
Na zakończenie sesji III została przedstawiona prezentacja firmy TransMASHHOLDING z Białorusi przez p. Kiryla Kovalińskiego. W Polsce przedstawicielem TRANSMASHHOLDING JEST FIRMA INTERGATE. Seminarium było tłumaczone na trzy języki: polski, angielski i rosyjski, udział wzieło 60 osób.