Warsztaty
W dniu 15 czerwca 2011 w Warszawie odbyły się organizowane przez SIRTS warsztaty pt.:
„Certyfikacja w transporcie kolejowym zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE o interoperacyjności”.


W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2011 decyzją Komisji Europejskiej o certyfikacji składników i wspólnotowej weryfikacji zgodności podsystemów oraz w związku z obowiązującym od 29 marca 2011 zaleceniem Komisji Europejskiej o przekazywaniu podsystemów strukturalnych i pojazdów w transporcie kolejowym do eksploatacji zachodziła pilna potrzeba uporządkowania procedur i wiedzy zarówno na poziomie dostawców, jak i podmiotów zamawiających tabor i modernizujących infrastrukturę kolejową.
Wprowadzona do polskiego prawa dyrektywa 2008/57/WE rozszerza stosowanie unijnych wymagań, w tym tych dotyczących certyfikacji na całą sieć kolejową Unii Europejskiej. Obecnie w Polsce zasady te uwzględniono we wdrażaniu ERTMS opierając się na Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności dla podsystemu sterowanie.
W czerwcu spodziewana jest publikacja trzech Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności dla:
  • wagonów pasażerskich i taboru trakcyjnego
  • drogi kolejowej
  • zasilania
Tym samym nowe zasady certyfikacji dotkną szereg projektów, a zatem podmiotów zamawiających i dostawców szczególnie w kontekście współfinansowania ze środków UE w istotny sposób w najbliższym czasie. Korzystając z dokumentów UE oraz z doświadczeń z projektów wdrażania ERTMS chcemy budować w Polsce kompetencje wszystkich stron zaangażowanych w certyfikację zgodnie z prawem wspólnotowym.
Udział w warsztatach byłt odpłatny. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosił 600 zł (obejmował : udział w warsztatach, materiały, obiad, obsługę kawową). Dla członków wspierających SIRTS decyzją zarządu obowiązywały zniżki: 100 % dla pierwszego uczestnika, 50% dla pozostałych uczestników.

Do pobrania:
formularz zgłoszeniowy
program warsztatów
PREZENTACJE DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU