„Certyfikacja w transporcie kolejowym po wdrożeniu dyrektyw 2008/57 i 2011/18 przy zachowaniu zgodności z notyfikowanymi narodowymi przepisami technicznymi”
W dniu 5 grudnia 2012 w Warszawie w Hotelu BEST WESTERN Hotel Felix odbyły się organizowane przez SIRTS warsztaty pt.:
„Certyfikacja w transporcie kolejowym po wdrożeniu dyrektyw 2008/57 i 2011/18 przy zachowaniu zgodności z notyfikowanymi narodowymi przepisami technicznymi” .

Od stycznia obowiązuje zmieniona ustawa o transporcie kolejowym wprowadzająca do polskiego prawa zapisy dyrektywy 2008/57/WE w istotny sposób zmieniająca zasady certyfikacji wyrobów, podsystemów i pojazdów. Trwają prace nad wdrożeniem do polskiego prawa dyrektywy 2011/18/WE doprecyzowującej wybrane zagadnienia tej certyfikacji. Wydane zostały rozporządzenia definiujące zasady oceny zgodności oraz certyfikacji dla wyrobów, podsystemów i pojazdów kolejowych. Uporządkowane zostały wymagania krajowe, których usankcjonowanie i notyfikowanie nastąpi w najbliższym czasie prawdopodobnie krótko przed konferencją. W nowo uruchamianych projektach konieczne staje się współdziałanie wykonawców i zamawiających z jednostkami notyfikowanymi, jednostkami upoważnionymi, jednostkami wskazanymi i jednostkami oceniającymi oraz narodowymi organami do spraw bezpieczeństwa.
Celem warsztatów było porządkowanie wiedzy uczestników o procesie certyfikacji wyrobów, podsystemów i pojazdów w transporcie kolejowym.


Udział w warsztatach był odpłatny. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 700 zł (obejmuje: udział w warsztatach, materiały, obiad, obsługę kawową). Koszt nie obejmuje hotelu. Dla członków wspierających SIRTS decyzją Zarządu obowiązują zniżki: 100 % dla pierwszego uczestnika, 50% dla pozostałych uczestników.
Do pobrania:
informacja
program warsztatów
Prezentacje z warsztatów ( dostępne po zalogowaniu dla członków wspierających):
Sesja I Certyfikacja podsystemów i pojazdów.
1. Uregulowania prawne dotyczące certyfikacji podsystemów współtworzących linie kolejowe. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa.
2. Uregulowania prawne dotyczące certyfikacji pojazdów kolejowych. Jarosław Krawczyk, Instytut Kolejnictwa.
Sesja II Notyfikowane narodowe przepisy techniczne dla pojazdów kolejowych.
Rola narodowych przepisów i stan ich notyfikacji. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa.
4. Notyfikowane polskie wymagania dla pojazdów kolejowych. Jan Raczyński, PKP Intercity.
5. Certyfikacja wyposażenia lokomotyw w urządzenia sterowania. Witold Olpiński, Instytut Kolejnictwa.
Sesja III Notyfikowane narodowe przepisy techniczne dla linii kolejowych.
6. Krajowe przepisy techniczne z zakresie drogi kolejowej. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa.
7. Krajowe przepisy techniczne w zakresie zasilania trakcyjnego. Artur Rojek, Instytut Kolejnictwa.
8. Krajowe przepisy techniczne w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Marcin Gołębiewski, Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa.
9. Krajowe przepisy techniczne w zakresie łączności w transporcie kolejowym. Stanisław Gago, Instytut Kolejnictwa.

Dokumenty:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei2)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu