Warsztaty: „Wyzwania w zakresie zamykania i rozliczania inwestycji kolejowych perspektywy budżetowej 2007-2013”
6.10.2014r, Warszawa
W dniu 6 grudnia odbyły się warsztaty: „Wyzwania w zakresie zamykania i rozliczania inwestycji kolejowych perspektywy budżetowej 2007-2013”.
Pierwsze doświadczenia w zakresie zamykania i rozliczania inwestycji kolejowych z perspektywy budżetowej 2007-2013 wyraźnie wskazują na wielowątkowość wyzwań jak i interakcji pomiędzy stronami, których właściwe zaangażowanie jest konieczne, aby przezwyciężyć te wyzwania i realnie wykorzystać środki z funduszy strukturalnych. Wskazać należy przede wszystkim na trzy grupy wyzwań, które związane są z trzema grupami interesariuszy.

Po pierwsze Polska jako kraj członkowski UE musi zagwarantować przejrzyste prawo spójne z prawodawstwem wspólnotowym konieczne dla realizacji inwestycji kolejowych oraz stosowne decyzje, procedury i procesy umożliwiające wykorzystywanie środków europejskich w tym np. współfinansowanie inwestycji ze środków krajowych.

Po wtóre Kolej ( zarządcy, przewoźnicy) musi zagwarantować przejrzyste zapisy kontraktowe w tym jasne określenie zakresu prac realizowanych przez wykonawców nie tylko w odniesieniu do rozwiązań technicznych ale także w odniesieniu do rozwiązań proceduralnych w szczególności w zakresie podziału odpowiedzialności za prowadzenie procesów i uzyskanie właściwych decyzji koniecznych dla zamknięcia i rozliczenia inwestycji.

Po trzecie przemysł realizujący inwestycje kolejowe musi zagwarantować terminowe oraz właściwe merytorycznie i prawnie realizowanie wszelkich prac objętych kontraktami.

Wszelkie niedostatki w zakresie rozwiązań systemowych na poziomie kraju powinny być rozstrzygane na poziomie kolei, gdyż tu znacznie bardziej szczegółowo określa się rozwiązania techniczne, prawne, organizacyjne, eksploatacyjne itp. Wszelkie dalsze niedostatki i niejasności schodzą na poziom poszczególnych projektów i tym samym są rozwiązywane niezależnie w poszczególnych projektach często w różny sposób multiplikując wyzwania oraz konieczne do ich rozwiązania środki w tym czas i personel. Ostatecznie to wykonawcy i ich podwykonawcy stoją przed wyzwaniem indywidualnego rozwiązania systemowych wyzwań ponosząc na dziś wszelkie związane z tym ryzyka. Bardzo krótki czas jaki pozostał na zamykanie i rozliczanie inwestycji kolejowych 2007-2013 wymaga intensyfikacji i wymiany informacji dla doskonalenia wszelkich koniecznych działań. Mamy nadzieję, że niniejsze warsztaty ułatwią wykonawcom zamykanie inwestycji nie tylko poprzez czerpanie z doświadczeń innych projektów, ale jednocześnie pozwolą na rozwiązywanie przynajmniej niektórych wątpliwości interpretacyjnych na poziomach systemowych. Koszt udziału jednego uczestnika to 800 zł brutto.

Program warsztatów*:
1. Inwestycje kolejowe w Polsce. Stan realizacji inwestycji współfinansowanych z budżetu UE 2007-2013 o oraz plany na perspektywę budżetową 2014-2020. Maciej Gładyga, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju / prezentacja potwierdzona
2. 2. Procesy uruchamiania i zamykania inwestycji kolejowych oraz związane z nimi wyzwania. Przemysław Wróbel, Centrum Unijnych Projektów Transportowych / prezentacja potwierdzona
3. Proces przekazywania inwestycji do eksploatacji, wymagania formalnoprawne, doświadczenia Urzędu, dobre praktyki. Michał Zięba, Urząd Transportu Kolejowego/prezentacja potwierdzona
4. 4. Działania Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych w zakresie transportu, rozsze-rzenie działań na transport. prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Uniwersytet Warszawski/prezentacja potwierdzona
5. Komplementarność procesów dopuszczeniowych , zmiany wymagań krajowych i wspólnoto-wych. Marek Pawlik SIRTS/potwierdzone
6. Otwarta debata „Wyzwania w zakresie zamykania i rozliczania inwestycji kolejowych perspektywy budżetowej 2007-2013”, do udziału w której organizatorzy zaprosili MIR, CUPT, UTK, UW, SIRTS.

do pobrania:
program warsztatów
formularz zgłoszeniowy