Statut SIRTS

Statut
Stowarzyszenia
na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego


Art. 1
Postanowienia ogólne


1. Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (w skrócie SIRTS) zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 01.79.855 ze zmianami).
2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie.
3. Stowarzyszenie ustanowione zostało na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
5. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
6. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Art. 2
Cele i sposoby działania


1. Celem stowarzyszenia jest:
- promowanie rozwoju transportu szynowego oraz jego interoperacyjności
- gromadzenie i udostępnianie informacji technicznej i prawnej w dziedzinie transportu szynowego dla potrzeb swoich członków.
- organizacja i inicjowanie badań oraz projektów dla rozwoju transportu szynowego.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- rozwijanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami normalizacyjnymi, badawczymi i legislacyjnymi;
- zlecanie badań i analiz na rzecz swoich członków;
- zbieranie i aktualizowanie dokumentacji wyników badań, eksploatacji i innych informacji w sposób bezpośredni i pośredni związany z transportem szynowym;
- publikacje i udzielanie informacji użytecznych dla swoich członków;
- udział w organizacji kongresów, seminariów, konferencji, zespołach studyjnych, organizacjach normalizacyjnych i legislacyjnych w zakresie będącym w zainteresowaniu jego członków.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, jak również zlecać wykonanie prac podmiotom.


Art. 3
Członkowie


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających.
3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji, po wniesieniu wpisowego.
4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, krajowa jak i zagraniczna, zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która pisemnie zadeklarowała poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia i została przyjęta w poczet członków wspierających na podstawie uchwały Zarządu.
5. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały o skreśleniu z listy członków,
6. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
7. Członek wspierający ma prawo do:
1) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
2) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały o skreśleniu z listy członków,
8. Członek wspierający jest zobowiązany do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9. Członek wspierający, który posiada osobowość prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela, powołanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za działalność zawodową i gospodarczą swoich członków.
11. Każdy z członków stowarzyszenia obowiązany jest płacić składkę. Wysokość składki dla członków zwyczajnych i wspierających określa każdorazowo na rok przyszły uchwała Walnego Zgromadzenia Członków podejmowana na podstawie wniosku Zarządu.
12. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
13. Każdy z członków stowarzyszenia może dobrowolnie z niego wystąpić, składając uprzednio swoją rezygnację na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, z tym że wykreślenie z listy członków następuje z końcem roku kalendarzowego w którym zgłoszono rezygnację, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie stowarzyszenia.
14. Członek może zostać skreślony na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, na skutek wyraźnego naruszenia postanowień statutu w tym na skutek zalegania z opłatą składek. Członek, który ma zostać skreślony nie może brać udziału w głosowaniu Walnego Zgromadzenia Członków dotyczącym swojego skreślenia.
15. Członek zostaje skreślony na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, w wyniku śmierci członka lub ogłoszenia upadłości, likwidacji członka będącego osobą prawną oraz utraty przez członka osobowości prawnej.
16. Członek skreślony, na skutek zalegania z opłatą składek, może być ponownie przyjęty z zachowaniem ciągłości stażu, po uregulowaniu wszystkich zaległości finansowych.
17. Członek skreślony z innych przyczyn, niż zalegania z opłatą składek, może być ponownie przyjęty do Stowarzyszenia na warunkach nowo wstępującego, nie wcześniej niż po upływie roku od daty skreślenia.
18. Członek, skreślony ma prawo wnieść odwołanie w terminie 14 dni, od daty doręczenia mu stosownej uchwały do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie podlega rozpatrzeniu przez kolejne Walne Zgromadzenie Członków jak też Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
19. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu trzech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość opłaty wpisowej określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.


Art. 4
Organy Stowarzyszenia


1. Władzami statutowymi Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
2. Walne Zgromadzenie Członków
2.1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków złożone z członków zwyczajnych.
2.2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.3 W terminie do końca II kwartału danego roku obrotowego, odbywa się co rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2.4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok obrotowy,
b. powzięcie uchwały w sprawie pokwitowania Zarządu za rok ubiegły,
c. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d. powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysków lub o pokryciu strat,
e. powzięcie uchwały w sprawie programu finansowego na rok następny,
f. wybór Prezesa oraz członków Zarządu oraz podjęcie uchwały o powołaniu Zarządu,
g. wybór Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej,
h. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
i. uchwalanie stanowiska i rezolucji w ważnych sprawach dla Stowarzyszenia i transportu,
j. uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej
k. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
l. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m. ustalanie wysokości składek członkowskich ,
n. podejmowanie uchwał o skreśleniu członka z listy członków,
o. podejmowanie uchwał w sprawach innych nie określonych statutem.
2.5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej, z inicjatywy członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, z zastrzeżeniem Art. 3 ust. 18 statutu.
2.6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenie Członków jak i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków decyduje Zarząd.
2.7. Zarząd zawiadamia członków o Zgromadzeniu, nie później niż 21 dni przed ustalonym terminem Zgromadzenia.
2.8. Materiały rozpatrywane na Zgromadzeniu powinny być wysłane jego uczestnikom z głosem decydującym nie później niż 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
2.9. Obradami Zgromadzenia kieruje Prezydium. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący,zastępca przewodniczącego oraz sekretarz wybrani zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
2.10. Walne Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2.11. Głosować można osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego pełnomocnika.
2.12. Uchwały Walnego jaki i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia są wpisywane do protokołu. Uchwały jak i protokół podpisywane są przez Prezydium a następnie przechowywane w Biurze Zarządu Stowarzyszenia.
3. Zarząd
3.1. Stowarzyszenie kierowane jest przez Zarząd, złożony z Prezesa oraz 3 członków wybrany w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków, bezwzględną większością głosów obecnych członków Zgromadzenia.
3.2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3.3. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia są wymagane podpisy Prezesa Zarządu wraz podpisem jednego z uprawnionych Członków Zarządu.
3.4. W przypadku ustąpienia Prezesa, w okresie między Zgromadzeniami, jego funkcje przejmuje jeden z pozostałych Członków Zarządu, wybrany przez Zarząd.
3.5. Zarząd wybierany jest spośród członków Stowarzyszenia, kandydatury mogą być zgłaszane przez Zarząd ustępujący jak i każdego z członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3.6. Biuro Zarządu, na czele którego stoi Dyrektor Biura jest organem Zarządu. Dyrektor Biura odpowiada za realizację ustaleń i zadań podejmowanych przez Zarząd. Dyrektor Biura działa na podstawie stosownego pełnomocnictwa uchwalonego przez Zarząd. Dyrektor Biura jest zatrudniany na warunkach ustalonych w umowie o pracę. Zakres obowiązków Dyrektora Biura oraz zakres obowiązków jak i strukturę Biura Zarządu ustala Zarząd na podstawie uchwały.
3.7. Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3.8. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz w kwartale w trybie określonym w Regulaminie Zarządu
3.9. Do kompetencji Zarządu należy:
a) dokonywanie czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i jego członków na zewnątrz,
c) opracowywanie planów działania Stowarzyszenia,
d) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania albo zbywania majątku lub obciążenia majątku nieruchomego, będącego w dyspozycji Zarządu, jak też w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 10 tys. zł.
f) zarządzanie majątkiem własnym, dysponowanie funduszami Stowarzyszenia oraz zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań przekraczających kwotę 10 tyś zł.
g) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych lub międzynarodowych organizacji, o tych samych lub podobnych celach działania i wyznaczanie do ich władz na okres kadencji swoich przedstawicieli,
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
i) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
j) uchwalanie regulaminów dla Zarządu i Biura Zarządu
k) przygotowanie materiałów na Zgromadzenie i opracowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
l) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
4. Komisja Rewizyjna
4.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
4.2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków.
4.3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zgromadzenia Członków.
4.4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej trzech ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4.5 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4.6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4.7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu
4.8. W przypadkach określonych w Art. 4 ust. 4 pkt 4.6 lit. c oraz lit. d, Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
5. W przypadku konieczności uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia, nowy członek władz Stowarzyszenia wybierany jest spośród członków Stowarzyszenia podczas Walnego Zgromadzenie Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków, kandydatury mogą być zgłaszane przez Zarząd jak i każdego z członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


Art. 5
Majątek i fundusze


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) wpisowego i składek członkowskich, z tym że wysokość składek ustala Walne Zgromadzenie.
2) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
3) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
4) dochodów z własnej działalności,
5) ofiarności publicznej,
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych - i przystępować do już działających.


Art. 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenia Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Projekt uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi być przekazany członkom wraz z zawiadomieniem o Zgromadzeniu.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).


* * * * * * * * * * *